Tinjauan Literatur Aspek Kesantunan dalam Kajian Terjemahan

Authors

  • Farah Nur Dini Zaidi POSTGRADUATE STUDENT
  • Maheram Ahmad

Keywords:

TERJEMAHAN ANIMASI, TERJEMAHAN AUDIOVISUAL, SARI KATA, KESANTUNAN BAHASA

Abstract

Kajian tentang terjemahan semakin berkembang dan menjadi tumpuan ramai dalam kalangan pengkaji. Begitu juga dengan bidang linguistik seperti aspek kesantunan bahasa. Ia menjadi sebahagian daripada aspek yang penting dalam komunikasi seharian. Kebanyakan sarjana berpendapat unsur budaya sukar untuk diterjemahkan dan aspek kesantunan bahasa sasaran yang termasuk dalam aspek perbincangan unsur budaya juga perlu dijaga agar tidak timbul salah faham dalam kalangan pembaca. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti pendekatan yang telah dilakukan dalam kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan penterjemahan dan kesantunan bahasa serta menganalisis keperluan kajian untuk masa kini. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, kajian ini menggunakan kaedah kualitatif yang menganalisis data secara deskriptif dengan menggunakan kaedah kepustakaan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Terjemahan secara umumnya sudah banyak dikaji tetapi kajian yang berkaitan dengan aspek kesantunan masih perlu diselidiki dan diberi perhatian.

Published

2020-02-02