Analisis Kaedah Pentafsiran Syeikh Abdullah Basmeih Terhadap Ayat Mutasyabihat al-Sifat [Analysis of Sheikh Abdullah Basmeih's Method of Interpretation of the Mutasyabihat Verse of Allah Attributes]

Authors

  • Nurul Nabilah Ahmad Marzuki Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Mohd Nazri Ahmad Universiti Kebangsaan Malaysia

Keywords:

Interpretation, Allah attributes, mutasyabihat verse, Syeikh Abdullah Basmeih, Tafsir Pimpinan al-Rahman

Abstract

Syeikh Abdullah Basmeih antara tokoh ulama’ Nusantara yang tersohor dalam penulisan kitab tafsir iaitu Tafsir Pimpinan al-Rahman. Tafsir ini juga berperanan sebagai rujukan utama bagi penulisan ilmiah di universiti khususnya dan umumnya menjadi tafsiran yang dirujuk oleh masyarakat di Malaysia. Penggunaannya sebagai satu sumber rujukan lebih signifikan apabila tafsirannya digunakan pada aplikasi al-Quran di dalam peranti-peranti elektronik pada masa kini. Tafsiran berkaitan ayat mutasyabihat tentang sifat Allah swt menjadi satu polemik masyarakat apabila perbezaan pegangan individu mendasari kefahaman mereka. Kekeliruan yang timbul dalam memahami sifat Allah swt menjadikan keperluan kepada masyarakat untuk merujuk tafsiran ulama’ kerana wujudnya pelbagai fahaman menyeleweng dalam menginterpretasikannya. Justeru, kajian ini memfokuskan untuk memperkenalkan Syeikh Abdullah Basmeih sebagai seorang tokoh mufassir dan kitabnya serta kaedah pentafsiran yang digunakan terhadap ayat mutasyabihat sifat Allah swt dalam kitab Tafsir Pimpinan al-Rahman. Metodologi kajian ini ialah analisis kandungan bagi melihat aplikasi kaedah yang dijalankan dalam menghuraikan ayat-ayat mutasyabihat berkaitan sifat Allah swt dan data dianalisis secara deskriptif. Dapatan kajian menjelaskan bahawa Syeikh Abdullah Basmeih mentakwilkan nas-nas mutasyabihat dengan takwil ijmali pada lafaz al-Wajh, al-‘Ain, al-Majiu dan al-Fawqa serta cenderung kepada mazhab khalaf. Kajian ini berupaya memberi pendedahan kepada masyarakat terhadap kitab Tafsir Pimpinan al-Rahman serta kefahaman yang jelas dalam menginterpretasikan nas-nas mutasyabihat al-sifat.

Syeikh Abdullah Basmeih is one of the prominent scholars in the writing of the book of tafsir, the Book of Tafsir Pimpinan al-Rahman. This interpretation also serves as the main reference, specifically for scientific writing in universities and is generally referred to by the community in Malaysia. Its use as a source of reference is more significant when its interpretation is used in Quran applications on mobile devices nowadays. The interpretation of the verse mutasyabihat of Allah swt becomes a polemic of society when differences in individual holdings underlie their understanding. The confusion that arises in understanding the attributes of Allah swt makes it necessary for the community to refer to the interpretation of scholars because there are various deviant beliefs in interpreting them. Thus, this study focuses on introducing Sheikh Abdullah Basmeih as a mufassir figure and his book, as well as the method of interpretation that has been carried out on the mutasyabihat verse the attributes of Allah swt in the book of Tafsir Pimpinan al-Rahman. The methodology of this study is a content analysis to see the application of methods carried out in describing mutasyabihat verses related to the attributes of Allah swt and the data is analysed descriptively. The findings of the study explain that Sheikh Abdullah Basmeih interprets the mutasyabihat verse with takwil ijmali on the pronunciation of al-Wajh, al-'Ain, al-Majiu and al-Fawqa and tends to the khalaf scholar. This study seeks to give exposure to the public about the book Tafsir Pimpinan al-Rahman as well as a clear understanding of how to interpret the verse of mutasyabihat al-sifat.

Published

2023-09-10