Faktor-faktor Penentu Pembelian Makanan Halal atas Talian dalam Kalangan Generasi Milenial Muslim [Factors Determining Online Halal Food Purchase Among Millennial Muslim Generation]

Authors

  • Nadiah Rus Liyana Rusli Universiti Malaysia Sabah
  • Kasimah Kamaruddin Universiti Sultan Zainal Abidin
  • Shahirah Said Universiti Teknologi MARA, Cawangan Pulau Pinang

Keywords:

Makanan Halal atas Talian, Pengguna Muslim Milenial. Halal Food Online, Millennial Muslim Consumers.

Abstract

Trend pembelian makanan secara atas talian didapati mengalami kenaikan penggunaan yang ketara sejak Mac 2020 iaitu ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) mula dikuatkuasakan di Malaysia. Kenaikan mendadak ini berpunca daripada tingkah laku pengguna khususnya generasi Milenial yang memanfaatkan sepenuhnya platform e-dagang semasa PKP bagi mengekang penularan COVID-19. Tambahan itu, pengguna Milenial masa kini juga lebih memilih untuk menjadikan ulasan dan pandangan pemengaruh makanan sebagai penanda aras sebelum membuat sebarang pembelian termasuklah dalam pembelian makanan atas talian. Oleh itu, peranan pemengaruh makanan adalah penting dalam mengiklankan barangan dan perkhidmatan kepada pengguna. Sumber maklumat yang boleh dipercayai melalui mesej persuasif berupaya mempengaruhi niat pembelian pengguna terhadap barangan dan juga perkhidmatan. Justeru, kajian ini dijalankan untuk mengkaji niat pengguna terhadap pembelian makanan secara atas talian dalam kalangan pengguna Milenial Muslim melalui beberapa faktor iaitu kualiti makanan, persepsi kemudahan, pemengaruh makanan dan kegunaan teknologi. Kajian ini menggunakan pendekatan pensampelan bukan kebarangkalian sebanyak 179 responden. Hasil dapatan kajian ini menunjukkan bahawa kegunaan teknologi dan pemengaruh makanan berupaya untuk mempengaruhi niat pengguna Muslim Milenial dalam pembelian makanan halal atas talian.  

The trend of purchasing food online has seen a significant increase in usage since March 2020, when Malaysia's Movement Control Order (MCO) period began to be enforced. This sudden increase is due to the behaviour of consumers, especially the Millennial generation, who take full advantage of e-commerce platforms during the MCO to curb the spread of COVID-19. This is because today's Millennial consumers use food influencer reviews and feedback as benchmarks before making any purchase, including online food purchases. Therefore, the role of food influencers is important in advertising goods and services to consumers. Reliable sources of information through persuasive messages can influence consumer purchasing behaviour towards goods and services. Therefore, this study was conducted to examine consumer behavior towards purchasing halal food online among Millennial Muslim consumers through several factors namely food quality, perceived convenience, food influencer and technology eagerness. This study will use a non-probability sampling approach of 179 respondents. The results of this study show that the technology eagerness and the food influencer are able to influence the intention of Millennial Muslim consumers in purchasing halal food online.

Published

2022-09-30