Keperluan Mengenalpasti Manuskrip Ulama Terengganu Berasaskan Aplikasi E-Risalah Syeikh Bukit Bayas [The Needs of Terengganu Scholar Manuscripts’ Knowledge Based on Application of E-Risalah Syeikh Bukit Bayas]

Authors

  • Hasanulddin Mohd Universiti Sultan Zainal Abidin
  • Hannan Fatini Md Reshad Universiti Sultan Zainal Abidin
  • Zurita Mohd Yusoff Universiti Sultan Zainal Abidin
  • Engku Ibrahim Engku Wok Zin Universiti Sultan Zainal Abidin
  • Roslan Umar Universiti Sultan Zainal Abidin
  • Baharrudin Zainal Universiti Sultan Zainal Abidin

Keywords:

Aplikasi mudah alih, e-Risalah Syeikh Bukit Bayas, ulama Melayu Terengganu. Mobile applications, e- Risalah Syeikh Bukit Bayas, Malay Terengganu Scholars.

Abstract

Kajian ini dijalankan untuk menilai penggunaan dan impak Aplikasi Mudah Alih (Mobile Apps) tentang karya seorang tokoh ulama Terengganu yang berpengaruh pada abad ke-19, iaitu Syeikh Abdul Qadir Bukit Bayas dalam Minggu Penyelidikan dan Inovasi (MPI) anjuran Universiti Sultan Zainal (UniSZA) pada tahun 2021. Program ini melibatkan ramai penyelidik bagi mengeksploitasikan daya pemikiran yang kreatif dan kritis dalam memacu inovasi teknologi yang terkini. Oleh yang demikian, aplikasi mudah alih ini menggunakan alat pengarangan Framework react native language javascript bagi penggunaan pelantar Android dan IOS yang mempunyai lima fasa utama dan penting iaitu, fasa analisis, fasa reka bentuk, fasa pembangunan, fasa pelaksanaan dan fasa penilaian. Seterusnya, bagi menilai kebolehan dan kepercayaan, kaedah tinjauan dengan menggunakan soal selidik telah digunakan. Seramai 123 orang telah mengambil bahagian sebagai sampel kajian. Metodologi bagi kajian ini menggunakan kajian deskriptif untuk menilai persepsi pengguna terhadap kebolehan dan penerimaan masyarakat terhadap aplikasi mudah alih “E-Risalah Syeikh Bukit Bayas” yang dibangunkan ini. Hasil dapatan kajian ini mendapati bahawa kebanyakan masyarakat sangat berpuas hati dan menyokong usaha murni terhadap pembangunan aplikasi yang diusahakan ini. Kesimpulannya, pembangunan aplikasi mudah alih “E-Risalah Syeikh Bukit Bayas” ini perlu dilakukan, malah sangat berpotensi dalam memperkenalkan ulama alam Melayu, terutamanya di Negeri Terengganu dalam bentuk digital atau teknologi terkini seiring dengan kepesatan teknologi masa kini.   

This study is to evaluate the capabilities and implications of Mobile Apps on a book written by Sheikh Abdul Qadir Bukit Bayas, who was an influenced scholar in Terengganu by 19th century, within the Research and Innovation Week (MPI) 2021. This event involves many researchers to export their creative and critical thinking in driving the latest technological innovation. Therefore, this mobile application is built using Framework react native language javascript authoring tool for the use of Android and IOS  platforms which has five main and important phases, namely, analysis phase, design phase, development phase, implementation phase and evaluation phase. Next, to assess abilities and beliefs survey method using questionnaires was used. A total of 123 people participated as the study sample. The methodology for this study uses a descriptive study to assess users’ perceptions of the ability and public acceptance of the mobile application “E-Risalah Syeikh Bukit Bayas” developed. The results of this study found that most people are very satisfied and support the noble efforts towards the development of this application. In conclusion, the development of the mobile application “E-Risalah Syeikh Bukit Bayas” has been successfully developed and even has great potential in introducing Terengganu scholars in digital form or the latest technology.

Published

2022-09-30