Kontroversi Manfaat dalam Perisian Aplikasi E-Wallet [Interest’s Controversy in E-Wallet Application]

Authors

  • Amir Abrar Abd Latif Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Shofian Ahmad Universiti Kebangsaan Malaysia

Keywords:

e-wallet, deposit, manfaat, qard, riba e-wallet, deposit, interest, loan, riba

Abstract

Perisian aplikasi merupakan salah satu cabang perisian yang menggunakan keupayaan sistem pengendalian sesebuah peranti seperti Microsoft Windows, MacOS, Andoird, IOS dan macam-macam lagi, bagi melaksanakan tugasan yang diingini penggunanya. E-wallet secara umumnya merupakan teknologi terkini yang menawarkan perkhidmatan penyimpanan wang elektronik pengguna. Sistem e-wallet muncul dengan pelbagai inovasi dalam fokus mengubah sistem simpanan dunia, dan ia terjadi diakibatkan revolusi industri 4.0 dan telah melonjakkan kemajuan teknologi kewangan ke tahap sekarang. Isu pemberian manfaat yang diberikan oleh penerbit aplikasi kepada pendeposit e-wallet telah menjadi satu kontroversi hukum, ia disebabkan terdapat di antara pemberian manfaat tersebut ditawarkan dalam situasi pendeposit e-wallet mendepositkan dana ke dalam akaun. Rentetan daripada itu, kajian ini memfokuskan kepada perisian aplikasi e-wallet dari aspek kontrak yang diguna pakai di antara penerbit dengan pendeposit e-wallet dalam operasi mendepositkan dana dan juga kajian ini turut menganalisis status hukum manfaat yang ditawarkan oleh penerbit kepada pendeposit e-wallet dengan mendalam. Kajian yang dijalankan ini bersifat kualitatif dengan menggunakan kaedah analisis dokumen dan juga analisis pemerhatian turut serta terhadap perisian aplikasi Touch ‘n Go eWallet dan juga Shopee dalam aspek manfaat yang diberikan selepas mendepositkan dana. Hasil kajian ini dapat dirumuskan bahawa deposit dalam aplikasi e-wallet adalah suatu bentuk hutang dan manfaat yang diberikan kepada pendeposit e-wallet adalah riba yang diharamkan dalam Islam.

Application software is one of the branches of software that uses the capabilities of the operating system for a device, such as Microsoft Windows, MacOS, Android, IOS, and many more, to perform the task that its users want. E-wallets generally represent the latest technology that offers consumers an electronic money storage service. The e-wallet system emerged from a variety of innovations in the focus of changing the world’s saving system, and it has been caused by the industial revolution 4.0  and has escalated the advancement of financial technology to the present. The issue of benefits provided by aplication’s publishers to e-wallet depositors has become a legal controversy, as some of these benefits were offered in the situation where the e-wallet depositors depositing funds into the account. Hence, this study focuses on e-wallet application software in terms of contracts used between publishers and e-wallet depositors in operations of depositing funds and this study also analyzes the legal status of benefits offered by publishers to e-wallet depositors profoundly. This study is qualitative in nature using the method of document analysis and participant observation analysis of the application software Touch ‘n Go eWallet and Shopee in terms of benefits  given after depositing funds. The result of this study can be concluded that deposits in e-wallet applications are the form of debts and benefits given to e-wallet depositors were banned in Islam. 

Published

2022-06-30