Teknik Retorik Penceritaan Hadis Naratif Sahih al-Bukhari Berdasarkan Perawi Terpilih [The Rhetorical Techniques of Narrating Hadith Narative Sahih al-Bukhari Based on Selected Narrators]

Authors

  • Nurhasma Muhamad Saad Universiti Sains Islam Malaysia
  • Yuslina Mohamed Universiti Sains Islam Malaysia
  • Wan Moharani Mohammad Universiti Sains Islam Malaysia
  • Muhammad Marwan Ismail Universiti Sains Islam Malaysia
  • Zulkipli Md Isa Universiti Sains Islam Malaysia

Keywords:

rhetorical techniques of narration, narrative hadith, Sahih al-Bukhari, narrator.

Abstract

Kajian ini bertujuan mengenal pasti kepelbagaian teknik retorik penceritaan dalam hadis naratif Sahih al-Bukhari yang diriwayatkan oleh tiga perawi terpilih sebagai data primer kajian iaitu: Aisyah binti Abu Bakr al-Siddiq, Abdullah bin Abbas dan Anas bin Malik. Kajian ini adalah kajian kualitatif yang menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk menganalisis hadis-hadis naratif yang menggunakan pelbagai teknik retorik penceritaan seperti: teknik pemerian, teknik dialog, teknik pesanan dan teknik perulangan yang terdapat dalam hadis naratif Sahih al-Bukhari. Analisis ini berasaskan tema periwayatan yang diriwayatkan oleh perawi pilihan hadis tersebut, iaitu dengan membahaskan variasi tema yang telah mempengaruhi dan membentuk teknik penceritaan dalam hadis yang diriwayatkan oleh mereka. Kajian ini telah merumuskan bahawa hadis naratif Sahih al-Bukhari banyak menggunakan teknik-teknik retorik penceritaan pemerian, dialog, perulangan, dan al-amthal. Kajian juga mendapati bahawa tiga teknik penceritaan iaitu teknik dialog, teknik pemerian dan teknik pesanan telah mendominasi dalam periwayatan hadis oleh ketiga-tiga perawi pilihan, manakala perawi Aisyah telah mendahului perawi-perawi lain dalam periwayatan hadis teknik dialog dan pemerian. 

This study aims to identify the various rhetorical techniques of narration in the narrative hadith of Sahih al-Bukhari narrated by three selected narrators as the primary data of the study, namely: Aisyah binti Abu Bakr al-Siddiq, Abdullah bin Abbas and Anas bin Malik. This study is a qualitative study that uses descriptive analysis approach to analyze hadiths that use various narrative rhetorical techniques such as: portrayal (describe) technique, dialogue, testamentary technique and repetition technique found in Sahih al-Bukhari's based on the theme of narration by discussing the variations of the themes that have influenced and shaped the narration techniques in the hadith narrated by them.This study has concluded that the narrative hadith of Sahih al-Bukhari uses rhetorical techniques of narrative such as portrayal ,dialogue, repetition, and al- amthal.. The study also found that three narration techniques known as dialogue technique, portrayal technique and testamentary technique have dominated in hadith narration by the three selected narrators, while Aisyah r.a has preceded other narrators in dialogue and portrayal techniques.

Published

2021-09-10