Wacana Isu-isu Keadilan Sosial dalam Masyarakat Majmuk di Malaysia [Discourse of Social Justice Issues in a Multicultural Society in Malaysia]

Authors

  • Siti Noor Atikah Mohd Shamsuddin Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Ahmad Sunawari Long Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Yusri Mohamad Ramli Universiti Kebangsaan Malaysia

Keywords:

Discourse, social justice, multicultural society

Abstract

Persoalan keadilan sosial sering kali menjadi topik perbincangan yang hangat dari dahulu sehingga kini, perbincangan tersebut meliputi pelbagai cara dan pelbagai aspek. Malah pelbagai tafsiran tentang konsep keadilan sosial membuktikan bahawa wacana keadilan sosial di Malaysia sentiasa berkembang dari semasa ke semasa dan merupakan isu utama yang menarik perhatian para sarjana. Oleh itu, isu-isu keadilan sosial adalah satu isu yang perlu dikaji kerana kepelbagaian dalam mentafsir konsep keadilan sosial serta untuk mengelakkan perbezaan terhadap wacana keadilan sosial. Objektif kajian ini adalah mengkaji serta meneliti idea pengisian isu-isu keadilan sosial dalam konteks masyarakat majmuk menurut pandangan sarjana. Kajian ini menggunakan metode kualitatif yang melibatkan analisis kandungan. Analisis kandungan dilakukan dengan mengenal pasti isu keadilan sosial yang terdapat dalam masyarakat majmuk. Metode ini merangkumi kaedah pengumpulan, pentafsiran dan rumusan kepada isu keadilan sosial. Data-data yang diperolehi daripada sumber tersebut kemudian dianalisis melalui pendekatan tematik. Hasil kajian mendapati antara isu-isu keadilan sosial dari aspek hubungan antara kaum, ekonomi dan isu pendidikan dan Bahasa. Hal ini, lazim berlaku dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Justeru, pendekatan terhadap sesuatu isu yang melibatkan masyarakat majmuk tidak boleh dilakukan tanpa penelitian yang jelas terhadap latar belakang dan faktor yang mempengaruhi isu-isu tersebut. Ini adalah bertujuan menghasilkan jalan penyelesaian yang sesuai dengan konteks serta realiti semasa masyarakat pelbagai kaum di Malaysia..

The issue of social justice has often been a hot topic of discussion from the past to the present, where the discussion covers a variety of aspects and multiple approaches. In fact, various interpretations of the concept of social justice prove that the discourse of social justice in Malaysia is constantly evolving from time to time and it is one of the major issues that attracts the attention of scholars. Therefore, social justice issues necessitate the study because of its multiplicity interpretations of the concept and to avoid differences on the discourse of social justice. The objective of this study is to investigate and examine the issues of social justice in the context of a multicultural society according to scholars’ views. This study uses a qualitative method that involves content analysis. Content analysis is done by identifying social justice issues that exist in a multicultural society. The method includes collecting data, interpretation of meaning from the content and summary of the issues from the content. The data obtained from these means are then analysed using a thematic analysis. The results of the study found that social justice issues are inter related with race relations, economy and issues of education and language. These are common among the multicultural society in Malaysia. Thus, a study of the social justice issues involving a multicultural society in Malaysia could be done with a clear study of the background and factors that influence the issues using the qualitative content analysis and hence to produce solutions that are appropriate to the current context and reality of the multicultural society in Malaysia.

Published

2021-05-21