Kefahaman Kakitangan Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Kedah Terhadap Konsep Integriti [Kedah State Immigration Department Staff's Understanding on the Concept of Integrity]

Authors

  • Abdul Ghafar Don Assoc.Professor
  • Anuar Puteh Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Nor Akrimi Mohd Ali Universiti Kebangsaan Malaysia

Keywords:

Understanding, Integrity Values, Malaysian Immigration Department

Abstract

Integriti sangat diperlukan untuk melahirkan masyarakat yang maju secara profesional dan berakhlak mulia. Kajian ini berdasarkan isu dan masalah integriti yang sering dikaitkan dengan penjawat awam di Malaysia. Oleh itu, tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji pemahaman kakitangan Jabatan Imigresen Negeri Kedah mengenai konsep integriti. Kajian ini adalah kajian kuantitatif yang menggunakan reka bentuk kajian tinjauan. Seramai 157 orang responden yang terdiri daripada kakitangan Jabatan Imigresen Kedah telah dipilih sebagai sampel kajian untuk dianalisis bagai mengetahui tahap pemahaman terhadap konsep integriti. Data kajian pula dianalisis secara deskriptif dalam bentuk kekerapan, peratusan, purata (min) dan sisihan piawai. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap pemahaman kakitangan Jabatan Imigresen Negeri Kedah mengenai konsep integriti mencatatkan skor min (m =4.23, sp = .410). Hasil kajian mendapati pegawai imigresen mempunyai pemahaman yang tinggi mengenai konsep integriti. Berdasarkan hasil kajian, pelbagai usaha harus dilakukan oleh semua segmen masyarakat, institusi pendidikan, institusi agama dan pemerintah untuk memastikan nilai dan nilai peribadi dalam pekerjaan terus ditanamkan dalam kalangan penjawat awam di Malaysia untuk mencapai objektif integriti.

Integrity is absolutely necessary to produce a society that is professionally advanced and based on noble character. This study based on issues and problems of integrity that often associated with civil servants in Malaysia. The aim of the study is, therefore to examine the understanding of Kedah Immigration Department staff on the concept of integrity. Some of 157 respondents consisting of staff of the Kedah Immigration Department were selected as the study sample to be analyzed to determine the level of understanding on the concept of integrity. The study data was analyzed descriptively in the form of frequency, percentage, mean and standard deviation. The findings of the study show that the level of understanding of Kedah Immigration Department staff on the concept of integrity records a mean score (m = 4.23, sp = .410). The findings revealed that immigration officers have a high level of understanding on the concept of integrity. Based on the results of the study, various efforts should be undertaken by all segments of the society, educational institutions, religious institutions and the government to ensure that personal values and values in employment continue to be instilled among civil servants in Malaysia to achieve the objective of integrity.

Published

2021-06-11