Pantang Larang Kaum Lelaki Melanau, Sarawak dan Kesan Ketidakpatuhan [Taboos Malanau, Sarawak Men and The Effects of Non-Compliance]

Authors

  • Mohammad Husri Morni Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Norazlina Mohd Kiram Universiti Putra Malaysia
  • Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff Universiti Kebangsaan Malaysia

Keywords:

Ethnicity in Sarawak, Taboo, Melanau Men

Abstract

Kaum Melanau merupakan salah satu etnik di Sarawak dan mempunyai persamaan dengan masyarakat Melayu di Sarawak baik dari segi kebudayaan, adat resam dan pantang larang. Kaum Melanau mempunyai pantang larang tradisi yang diwarisi secara turun temurun. Pantang larang merupakan larangan atau tegahan terhadap sesuatu perbuatan atau percakapan dengan tujuan untuk mengelak daripada berlaku sesuatu yang buruk atau kejadian yang tidak diingini. Sehubungan dengan itu, kajian ini dijalankan bagi menghuraikan bentuk pantang larang yang menjadi pegangan kaum lelaki Melanau di Sarawak dan kesannya jika pantang larang tidak dipatuhi. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kaedah temu bual. Sebanyak 20 data telah dikumpulkan berdasarkan maklumat tujuh orang informan yang mempunyai latar belakang seni dan budaya. Data kajian dianalisis dengan menggunakan kerangka konsep Yasir Abd Rahman (1987) yang menumpukan pantang larang kepada tiga kategori, iaitu kelahiran, perkahwinan dan aktiviti harian. Hasil kajian mendapati bahawa hampir separuh daripada pantang larang kaum lelaki Melanau melibatkan aktiviti harian, iaitu sebanyak 9 (45 %), manakala kategori kelahiran 8 (40 %) dan perkahwinan 3 (15%). Kepatuhan kaum lelaki Melanau terhadap pantang larang didasari oleh kepercayaan yang kuat bahawa malapetaka akan berlaku jika pantang larang tidak dipatuhi. Secara keseluruhannya, pantang larang mempunyai kaitan yang erat dengan kepentingan untuk menjaga keselamatan dan keharmonian diri serta keluarga. Kajian ini diharap dapat mengangkat keunikan pantang larang masyarakat Melanau sebagai satu warisan khazanah bangsa.

The Melanau tribe is one of the ethnics in Sarawak and has similarities to the Malay community in Sarawak both in terms of culture, customs and ng prohibitions. The Melanau people have a taboo of traditions that are inherited by generations. Abstinence is a prohibition or prohibition on an act or speech with the aim of avoiding any bad or undesirable nature. In this regard, this study was carried out to elaborate the taboo form which is the holding of the Melanau men in Sarawak and its effects if taboos are not observed. The study used a qualitative approach and interview methods. A total of 20 data was collected based on the information of seven information with arts and cultural backgrounds. The study data was analyzed using the concept framework of Yasir Abd Rahman (1987) which focuses on taboos to three categories, namely birth, marriage and daily activities. The findings found that almost half of Melanau's male taboos involved daily activities, 9 (45%), meanwhile birth category 8 (40%) and marriage 3 (15%). Melanau's adherence to the taboos is based on a strong belief that a catastrophe will occur if the taboos are not spoiled. Overall, taboos have close relevance to the importance of maintaining the safety and harmony of themselves and their families. It is hoped that this study will be able to lift the taboos of the Melanau community as a legacy of race.

Published

2021-03-21