Analisis Lafaz ‘Am Menurut Imam al-Shafi’i dalam al-Risalah [Analysis Lafz ‘Am According to Imam al-Shafi’i in al-Risalah]

Authors

  • Kasimah Kamaruddin Universiti Sultan Zainal Abidin
  • Nur Sakiinah Ab. Aziz Universiti Sultan Zainal Abidin
  • Rosmalizawati Ab. Rashid Universiti Sultan Zainal Abidin

Keywords:

Lafaz Am, Imam al-Shafi’i, kitab al-Risalah

Abstract

Lafaz am merupakan salah satu bentuk lafaz yang terdapat dalam al-Qur’an mahupun Hadis. Jenis-jenis lafaz am ini digunakan untuk mengenal pasti hukum bagi lafaz ayat-ayat al-Qur’an dan juga Hadis dari sudut kedudukannya pada makna. Ulama pertama yang membincangkan lafaz am ini ialah Imam al-Shafi’i dalam kitabnya al-Risalah. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti lafaz am menurut ulama usul dan menganalisis hukum lafaz am yang terdapat ayat-ayat al-Qur’an menurut Imam al-Shafi’i dalam kitabnya al-Risalah. Persoalannya, apakah pengertian am menurut ulama usul? Dan bagaimanakah Imam al-Shafi’i menganalisis ayat-ayat al-Qur’an berdasarkan bentuk-bentuk lafaz am tersebut dalam kitabnya al-Risalah? Kajian ini merupakan kajian kualitatif dengan menggunakan kaedah usuliyyah al-lughawiyyah. Hasil daripada kajian ini menunjukkan terdapat empat hukum penting berkaitan lafaz am yang ditonjolkan oleh Imam al-Shafi’i dalam kitabnya al-Risalah. Pertama, penjelasan al-Qur’an secara umum dengan maksud umum. Kedua, pernyataan umum dengan maksud umum dan khusus. Ketiga, pernyataan umum yang menunjukkan maksud khusus dan keempat, pernyataan umum menunjukkan makna yang khusus apabila sunnah yang mengkhususkannya.

Lafz ‘am is one of the types of pronunciation in the Qur’an and the Hadith. These types of lafz ‘am are used to identify the rules for the pronunciation of the Qur’an verses as well as the Hadith to infer their meaning. The first scholar to discuss lafz ‘am was Imam al-Shafi’i in his book al-Risalah. The objective of this study is to identify the general pronunciation according to the original scholar and to analyse the rules of lafz ‘am found in the Qur’an verses according to Imam-al-Shafi’i in his book al-Risalah. The question is, what is the meaning of ‘am according to the original scholar? And how does the Imam al-Shafi’i analyse the Qur’an verses based on the types of lafz ‘am in his book al-Risalah? This study is a qualitative study using the method of usuliyyah al-lughawiyyah. From the result of the study, there are four important rules relating to the lafz Aam based on the Imam al-Shafi’i in his book al-Risalah. First, the general explanation of the Qur’an with general meaning. Second, general statement with general and specific meaning. Third, general statement shows specific meaning and lastly, general statement shows specific meaning when the sunnah specialises it.

Published

2021-02-01