Arabesque dalam Karya Seni Ukiran Melayu: Kesinambungan Kegemilangan Tamadun Islam [Arabesque in the Malay Carving Art: The Glorious Continuation of the Islamic Civilization]

Authors

  • Mohd Zamri Mohamed Noor Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Ermy Azziaty Rozali Universiti Kebangsaan Malaysia

Keywords:

Arabesque, seni ukiran, kesenian Islam, bangsa Arab.

Abstract

Penulisan ini membincangkan tentang seni ukiran corak arabesque khususnya pada karya seni ukiran Melayu serta kesinambungannya dengan kegemilangan tamadun Islam. Corak ini dikaitkan dengan bangsa Arab yang menggambarkan gaya orang-orang Arab dan ia dilihat menghiasi pelbagai medium kesenian seperti barangan kegunaan harian, perkakasan rumah, peralatan pertanian dan pertukangan serta hiasan pada bangunan dan binaan dalam alam Melayu sejak zaman berzaman. Namun, kewujudannya hanya dapat dihayati oleh segelintir ahli masyarakat dalam kalangan ahli akademik dan pencipta seni ukiran sahaja. Masyarakat umum hanya melihatnya sebagai suatu unsur legap yang dijadikan perhiasan pada bangunan, binaan dan peralatan yang mereka gunakan seharian tanpa menyedari nilai estetika reka bentuk seni ukiran yang ada padanya. Objektif penulisan ini adalah untuk mengelaskan seni ukiran corak arabesque berdasarkan motif-motif penciptaannya untuk memudahkan masyarakat umum memahami serta turut sama menghayati keindahan yang terangkum padanya. Metodologi penulisan adalah berdasarkan kepada kajian kepustakaan dengan menyaring maklumat-maklumat daripada sumber seperti buku, tesis, artikel, jurnal, laman sesawang dan lain-lain. Dapatan daripada penulisan ini membuktikan bahawa karya seni ukiran Islam corak arabesque terangkum padanya beberapa reka bentuk ukiran seperti motif geometri, motif unsur kosmos, motif jalinan tulisan kaligrafi Arab, motif tabii unsur flora serta motif tabii unsur makhluk bernyawa yang diabstrakkan berlandaskan nilai akidah, syariat dan akhlak Islam. Ia bakal membantu para penyelidik untuk mengkaji secara lebih mendalam berkaitan motif-motif yang diketengahkan dalam penulisan ini di samping mampu mencetus fenomena baru kepada masyarakat Melayu khususnya berkaitan dengan penghasilan karya seni ukiran.

The article discusses on the arabesque as one of the carving art in the product of the Malays as well as its continuty with the glories of the Islamic civilization. It relied on the Arab’s style in decorating things and has been seen on various mediums of carvings such as on daily items, home appliances, agricultural equipments and decoration on buildings and structures in the Malay world since time immemorial. However, its existence can only be appreciated by the academics and sculptors instead of becoming as the opaque elements among publics without realizing the aesthetical values on its. The objective of the writing is to classify the arabesque pattern based on the motives of its creation to make it easier for the publics in order to understand and appreciate its beauty. The research methodology is based on the library study by filtering informations from the sources such as books, theses, articles, journals, websites and others.  The findings proved that the arabesque insist of geometric motifs, cosmic motifs, Arabic calligraphy motifs and natural motifs which include floral elements and abstract creatures elements based on the Islamic beliefs, syariah and values. It will help the future researchers to examine deeply on the motives highlighted to tragger new phenomenon to the Malay community especially in the discipline of carving art.

Published

2021-02-14